στο γραφείο του γιατρού
Επίπεδο:: A1
Διάρκεια: 1.30 / 2 ώρες
Γλωσσικοί – Επικοινωνιακοί στόχοι:

- Ανάπτυξη κοινωνικό-πολιτισμικών δεξιοτήτων: πρακτικές και έθιμα της χώρας υποδοχής
- Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων: λεξιλόγιο και εκφράσεις σχετικές με το θέμα που αναπαρίσταται στο βίντεο

Μαθησιακά αποτελέσματα:

- Στο τέλος κάθε μαθησιακής ενότητας, οι μαθητευόμενοι θα γνωρίζουν το λεξικό και τις εκφράσεις της πραγματικής κατάστασης που αναπαρίσταται στο βίντεο, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα να συνομιλήσουν με ντόπιους σε μία αντίστοιχη με το βίντεο κατάσταση αλλά και σε παρόμοιες.
- Η παρακολούθηση του βίντεο θα βοηθήσει τους μαθητευόμενους να ελέγξουν την συναισθηματική τους αντίδραση, σε περίπτωση που βρεθούν σε μελλοντικές καταστάσεις όπου θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με κάποια αρχή, όπως γιατρός, τραπεζικός υπάλληλος, δάσκαλος κτλ.

Απαραίτητος εξοπλισμός:

- Δυνατότητα λήψης VR Video A με κινητό (smartphone)
- κινητά, γυαλιά VR , ακουστικά
- δυνατότητα λήψης αρχείων, φωτοτυπίες

Περιγραφή:

Η παρακολούθηση του βίντεο Α αποτελεί το πρωταρχικό σημείο για την ανάπτυξη ενός γλωσσικού μαθήματος που θα βασιστεί σε αυτό. Παρακολουθώντας το βίντεο Α ο διδάσκων μαζί με τους μαθητευόμενους θα δουλέψουν σε διαφορετικά επίπεδα:
• Συναισθηματικό: ο μαθητευόμενος βιώνει μία ημι-πραγματική κατάσταση που του επιτρέπει να συνδέσει εμπειρίες ζωής με πραγματικούς διαλόγους. Η μέθοδος αυτή διευκολύνει την κατανόηση και απομνημόνευση γλωσσικών εκφράσεων.
• Συμπεριφορικό: η παρακολούθηση του βίντεο επιτρέπει την κατανόηση συγκεκριμένων πτυχών συμπεριφοράς που συνδέονται με πρακτικές και έθιμα της χώρας υποδοχής.
• Γλωσσολογικό: κάθε βίντεο έχει δημιουργηθεί πάνω σε πραγματικά γεγονότα εξοικειώνοντας τον θεατή με το λεξιλόγιο και σχετικές γλωσσικές εκφράσεις.

Εισαγωγικό στάδιο

Περιγραφή:

Μία εισαγωγή στο κείμενο και στην κατάσταση που αναπαρίσταται στο βίντεο κρίνεται απαραίτητη για να είναι το περιεχόμενο του βίντεο προσιτό στους μαθητευόμενους με περιορισμένες γλωσσικές ικανότητες. Βασικός στόχος αυτής της εισαγωγής είναι να ενεργοποιήσει τις διανοητικές διαδικασίες για την προώθηση της μάθησης, πιο συγκεκριμένα να εγείρει την περιέργεια του μαθητευόμενου και να ενεργοποιήσει τις γενικές (γνώσεις για τον κόσμο), καθώς και τις γλωσσικές-επικοινωνιακές του γνώσεις.

Διαθέσιμες δραστηριότητες:
Reference Περιγραφή File
1.1, 1.2, 1.3

Δραστηριότητες διαθέσιμες
1.1 Καταιγισμός ιδεών με το αραχνόγραμμα
1.2 Έντυπα προς συμπλήρωση
1.3 Σύνδεση λέξεων με εικόνες

Κεντρικό στάδιο

Περιγραφή:

Παρακολούθηση του βίντεο VR (διανομή στους μαθητευόμενους των συσκευών παρακολούθησης με ενσωματωμένα τα κινητά ήδη ρυθμισμένα για την παρακολούθηση του βίντεο, ταυτόχρονη εκκίνηση του βίντεο για όλους ή, εφόσον δεν υπάρχουν αρκετές συσκευές για όλους, διαχωρισμός της τάξης σε μικρότερες ομάδες) σε συνδυασμό με μια δραστηριότητα κατανόησης (δείτε παράδειγμα 2.1). Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, προτείνονται δραστηριότητες, που θα επιτρέψουν στους μαθητευόμενους να εστιάσουν στο λεξικό και στις σχετικές εκφράσεις ώστε να επαναλάβουν αυτά που τους παρουσιάστηκαν και έμαθαν.

Διαθέσιμες δραστηριότητες:
Reference Περιγραφή File
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Δραστηριότητες διαθέσιμες
2.1 Σωστό ή Λάθος
2.2 Σύνδεση ερωτήσεων και απαντήσεων
2.3 Πολλαπλή επιλογή
2.4 Πλέγμα
2.5 Διάλογος

Τελικό στάδιο

Περιγραφή:

Στο τελικό αυτό στάδιο, προτείνεται μια δραστηριότητα που θα συνοψίζει το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που αποκτήθηκαν.
Το μοντέλο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές καταστάσεις που αναπαρίστανται στα βίντεο και με διαφορετικό λεξιλόγιο.

Διαθέσιμες δραστηριότητες:
Reference Περιγραφή File
3.1

Δραστηριότητες διαθέσιμες
3.1 Κουτιά Λεξιλογίου

Other Resources

360° VR Videos:
Type Περιγραφή File
Documento

Σωστό-or-Λάθος_πρότυπο