W gabiecie lekarskim
Poziom: A1
Czas trwania: 1,5 - 2 godziny
Cele językowo-komunikacyjne:

- Rozwój kompetencji społeczno-kulturowych: praktyki i zwyczaje w kraju przyjmującym
- Rozwój kompetencji językowych: słownictwo i struktury związane z tematem przewodnim filmu

Oczekiwane rezultaty:

- Pod koniec rodziału nauczania uczniowie są zaznajomieni ze słownictwem oraz strukturami językowymi związanymi z sytuacją przedstawioną w filmie, a także będą mogi ich używać w rozmowie z rodzimym użytkownikiem języka (native speakerem) zarówno w kontekście z filmu, jak i im podobnych.
- Obejrzenie filmu powinno pomóc uczniom zmniejszyć ładunek emocjonalny, jeśli w przyszłości znajdą się w sytuacji przedstawionej w wideo, która będzie od nich wymagała porozmawiania z np. lekarzem, urzędnikiem bankowym, czy nauczycielem.

Narzędzia i materiały:

- film VR A, który jest pobrany na wszystkie mobilne urządzenia (smartfony)
- telefony komórkowe, okulary VR, słuchawki
- załączniki do pobrania, kserokopie

Opis:

Obejrzenie filmu A należy uznać za punkt wyjściowy dla lekcji językowych, które zostały na nim oparte.
Pozwala także na współpracę nauczyciela z uczniami na różnych poziomach:
• Emocjonalnym: uczeń znajduje się w pół-realnej sytuacji, co pozwala mu łączyć posiadane doświadczenie życiowe z faktycznym zastosowaniem języka; całkowite zanurzenie w sytuacji ułatwia mu zarówno zrozumienie, jak i zapamiętywanie struktur językowych;
• Behawioralnym: wciągająca forma wideo pozwala poradzić sobie z określonymi aspektami zachowania, które są związane z praktykami i zwyczajami obowiązującymi w kraju przyjmującym;
• Lingwistycznym: każdy film jest skonstrukowany w taki sposób, aby odpowiadał konkretnej i rzeczywistej sytuacji oraz prezentował właściwe słownictwo i powiązane z nim struktury językowe.

Faza wprowadzająca

Opis:

Wprowadzenie do tekstu i sytuacji przedstawionej w filmie jest niezbędne, aby jego treść była wystarczająco zrozumiała dla uczniów o ograniczonych kompentencjach językowych.
Funkcją fazy wstępnej jest aktywizacja procesów umysłowych w celu uczenia się: ma zaintrygować ucznia i zaktywizować jego wiedzę ogólną (znajomość świata) oraz językowo-komunikacyjną.

Available Activities:
Reference Opis File
1.1, 1.2, 1.3

Ćwiczenia dla tej fazy:
1.1 Burza mózgów przy użyciu mapy myśli
1.2 Formularze do uzupełnienia
1.3 Łączenie słów i obrazów

Faza centralna

Opis:

Polega na obejrzeniu filmu VR (dystrybucja wśród uczniów okularów do VR z włożonymi do nich telefonami, które są już ustawione na oglądanie filmów VR; jednoczesne rozpoczącenie odtworzenia filmu na wszystkich telefonach, a w przypadku niewystarczającej liczby okularów - podzielenie grupy na mniejsze podgrupy) oraz przeprowadzeniu ćwiczeń mających na celu zrozumienie sytuacji (patrz m.in. 2.1.), które pozwolą uczniom skoncentrować się na odpowiednim słownictwe oraz strukturach leksykalnych, a także umożliwiją ponowne ich wykorzystanie w przyszłości.

Attachments:
Type Opis File
Video

Seeing the doctor PL Version 1

Video

Seeing the doctor PL Version 2

Available Activities:
Reference Opis File
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Ćwiczenia dla tej fazy:
2.1 Prawda czy fałsz
2.2 Łączenie pytań i odpowiedzi
2.3 Wielokrotny wybór
2.4 Zaznaczenie
2.5 Dialog

Faza końcowa

Opis:

W ostatniej fazie proponuje się ćwiczenia, które mają podsumować nabyte słownictwo oraz wyrażenia. Ten model można dostosować do różnych sytuacji przedstawionych w filmach oraz zawartych w nich warstw
leksykalnych.

Available Activities:
Reference Opis File
3.1

Ćwiczenia dla tej fazy:
3.1 Słowiczek – podsumowanie leksykalne

Other Resources